รายชื่อนักเรียนชั้น ปวช. 1/2

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

 

ที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

 

1

5022014043

นางสาวกัญญาลักษณ์

แดงแท้

 

2

5022014044

นางสาวกาญจนา

ปรองดอง

 

3

5022014046

นางสาวเก๋

วารุตม์

 

4

5022014047

นางสาวขจีวรรณ

สายสวาท

 

5

5022014048

นางสาวขนิษฐา

เขตต์สูงเนิน

 

6

5022014049

นางสาวขนิษฐา

ปุญสิริ

 

7

5022014050

นางสาวจีระภา

สุขเกษม

 

8

5022014051

นางสาวจุไรรัตน์

คำกองแก้ว

 

9

5022014052

นางสาวฉวีวรรณ

เดชบุญ

 

10

5022014053

นางสาวทิพย์วรรณ

เพี้ยนผล

 

11

5022014054

นางสาวทิพย์วรรณ

เฮ็งสมบูรณ์

 

12

5022014055

นางสาวทิพวรรณ

บริบูรณ์

 

13

5022014056

นางสาวธันยา

กลิ่นทิพย์

 

14

5022014057

นางสาวนัฎฐากร

ทองคำ

 

15

5022014058

นางสาวบุปผา

ประสงค์สุข

 

16

5022014059

นางสาวปรียานุช

จันทร์ดี

 

17

5022014060

นางสาวปัทมา

เจริญชนม์

 

18

5022014061

นางสาวพิมพ์ทรัพย์

จันทร์ทอง

 

19

5022014062

นางสาวพิมสิริ

แดงเผ่า

 

20

5022014063

นางสาวเพ็ญนภา

แก้วประไพ

 

21

5022014064

นางสาวยลรดี

แสงสุวรรณ

 

22

5022014065

นางสาวรัตนาภรณ์

ส้มอยู่

 

23

5022014066

นางสาวรุ่งรัตน์

พ่วงเรือ

 

24

5022014067

นางสาววราภรณ์

เพ็ชรพุ่ม

 

25

5022014068

นางสาววันทนา

วงษ์สุวรรณ

 

26

5022014069

นางสาวศศิวิมล

พันธ์เจริญ

 

27

5022014070

นางสาวศิริพร

เข็มทอง

 

28

5022014071

นางสาวสรัญญา

นุชศิริ

 

29

5022014072

นางสาวสรินทิพย์

พูลสำราญ

 

30

5022014073

นางสาวสาธิดา

คีรีก้องสกล

 

31

5022014074

นางสาวสาธิดา

แสงสาคร

 

32

5022014075

นางสาวสุธิตา

แสงสาคร

 

33

5022014076

นางสาวสุนิสา

เทียนสาตร์

 

34

5022014077

นางสาวเสาวรุณ

ทองคำ

 

35

5022014078

นางสาวอนุสรา

เกตุกฤตย์

 

36

5022014079

นางสาวอลิสา

กลิ่นอุดม

 

37

5022014080

นางสาวเอื้อมบุญ

หุ่นดี

 

38

5022014081

นายธีระศักดิ์

สุขสวัสดิ์

 

39

5022014082

นายสุภา

วรศาสตร์